Voorschool

Voorschoolse voorzieningen & Expertisecentrum Jonge Kind (EJK)


Binnen Plein Midden Twente zijn er diverse organisaties die zich richten op de leeftijdsgroep 0-4 jarigen. Een leeftijdsgroep die terug te vinden is in de verschillende dagopvang-organisaties, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen binnen het werkgebied van Plein Midden Twente. De wijze waarop de ondersteuning voor deze doelgroep, de ouders en de betrokken organisaties geregeld is, is niet uniform. Passend Onderwijs vraagt echter wel om afstemming tussen voorscholen en basisonderwijs. Vanuit die achtergrond werkt PMT samen met de diverse gemeenten en de (leidinggevenden van alle) voorschoolse instanties aan de optimalisering van die aansluiting. De eerste stap daarbij is, dat alle organisaties werken vanuit de gedachte van de 1-zorgroute zoals die ook binnen het regulier onderwijs wordt gehanteerd. (link 1-zorgroute voorschoolse voorzieningen)

Een andere stap is de oprichting van het Expertisecentrum Jonge Kind (EJK). De gemeente Hengelo is opdrachtgever en van het EJK. De gemeenten Borne, Hof van Twente en Haaksbergen onderzoeken op welke wijze zij willen participeren in het EJK (kijk voor meer info m.b.t. het EJK onder het kopje “Gemeente Hengelo”).


Omdat PMT werkzaam is binnen vier gemeenten vraagt dit om maatwerk welke per gemeente verschillend is.Gemeente Hengelo 

De gemeente Hengelo heeft, in aansluiting op de ontwikkeling in de voorschool, zich als doel gesteld om een Expertisecentrum Jonge Kind (EJK) in te richten. Door het EJK worden kinderopvangorganisaties, de voorschool en het basisonderwijs ondersteund in hun kwaliteitsontwikkeling en moet (VVE)kwaliteit op stedelijk niveau geborgd worden. Het EJK is een bundeling van expertise van verschillende organisaties, die werken voor en met jonge kinderen.


Door hier te klikken komt u op de website van het EJKGemeente Hof van Twente

Binnen de gemeente Hof van Twente kunnen voorschoolse instellingen ook een beroep doen op ondersteuning.

Afhankelijk van leeftijd en ondersteuningsvraag is er een zorgstructuur opgezet die gevolgd kan worden.

Die zorgstructuur is in twee documenten vastgelegd en hier te downloaden:

a. Schema overleg VSOT

b. Schema VSOT 0-4 jaar


Gemeente Haaksbergen

Binnen de gemeente Haaksbergen kunnen de voorschoolse instellingen een beroep doen op het Voorschools Overleg Team (VOT). Daarnaast faciliteert de gemeente de inzet van een Intern Pedagogisch Begeleider (IPB’er). De IPB’er komt op vraag van de voorscholen. De inzet van de IPB’er is laagdrempelig en richt zich op ondersteuningsvragen over het individuele kind of op ondersteuning en begeleiding van de pedagogisch medewerkers.  De voorscholen kunnen een beroep doen op de IPB’er bij vragen over:


•Vroegsignalering en vroegdiagnostiek

•De ontwikkeling van jonge kinderen

•De overdracht van kinderen naar het basisonderwijs

•Het opstellen van een plan van aanpak voor een kind en de uitvoering van handelingsgerichte adviezen aan pedagogisch medewerkers en ouders op basis van het plan van aanpak

•Ondersteuning en begeleiding van pedagogisch medewerkers, o.a. t.a.v. het observeren van kinderen, het vastleggen van  de resultaten van deze observaties en het bespreken hiervan  met de ouders, het geven van  advies over de organisatie van groepsactiviteiten, dagindeling, inrichting speelruimte en gebruik spelmateriaal.

•Coaching op leidstervaardigheden, groepsaanpak en groepsmanagement.


Lemien Hekman is de Intern Pedagogisch Begeleider voor de voorscholen. Zij is zowel per mail als telefonisch te bereiken:

l.hekman@pleinmiddentwente.nl  en 06-13714203


Het aanmeldformulier voor de inzet van de IPB’er is hieronder te downloaden.

- Aanmeldformulier voorschoolse ondersteuning IPB Haaksbergen


Gemeente Borne

Binnen de gemeente Borne organiseren de voorschoolse instellingen zelf een VSOT waarbij zij een beroep kunnen doen op de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en intern pedagogisch begeleider (IPB). 


De IPB wordt gefaciliteerd vanuit de gemeente en kan op basis van vragen van de voorscholen worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn:

-Vroegsignalering;

-Vragen over ontwikkeling van het jonge kind;

-Adviseren en ondersteunen van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang in het bieden van ondersteuning aan kinderen zowel in de groep als individueel;

-Formuleren van ontwikkelings- en ondersteuningsbehoefte van kinderen en bijbehorende handelingsvragen van de pedagogisch medewerker, bijvoorbeeld op basis van observatie;

-Handelingsgerichte adviezen geven aan pedagogisch medewerkers;

-In samenspraak met pedagogisch medewerkers opstellen van individuele begeleidings- en handelingsplannen en hen ondersteunen bij de uitvoering;

-Indien nodig zorgen voor een adequate doorverwijzing en/of inschakeling van disciplines vanuit Plein Midden Twente  en de gemeentelijke toegang voor jeugdhulp;

-Onderhouden van contacten met de intern begeleiders (IB-ers) van de basisscholen en de contactpersonen van externe hulpverleningsorganisaties


In de gemeente Borne is ervoor gekozen om de IPB-functie te laten vervullen door een jeugdconsulent die als orthopedagoog geschoold is. Via deze combinatie is er een directe connectie tussen voorschool en basiszorg. Zo kan invulling kan worden gegeven aan het bieden van preventie en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden. Indien nodig kan opgeschaald worden naar jeugdhulp.
Welke voorschoolse voorzieningen zijn er en waar kan ik die vinden?

Binnen PMT zijn verschillende PSZ- en Kinderopvangorganisaties werkzaam. Alle geregistreerde voorschoolse voorzieningen zijn de vinden via de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Klik op de afbeelding hieronder om rechtstreeks naar de pagina te gaan.