Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

Zorgstructuur


Alle scholen voor primair onderwijs binnen Plein Midden Twente werken volgens de zorgstructuur van de 1-zorgroute. In een aantal stappen worden alle interacties beschreven die de school moet doorlopen in het traject van ondersteuning aan kinderen. Ouders zijn daarin een heel belangrijke partner; zij kennen hun kind immers goed en de inbreng van ouders is dan ook van groot belang. (Download 1-zorgroute versie juli 2014)

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft de school de basisondersteuning beschreven, aangevuld met de sterke kanten van de school en de eventuele ontwikkelingspunten. Ondanks het feit dat de wet om een vierjaarlijkse aanpassing van het ondersteuningsprofiel vraagt, hebben de besturen binnen PMT ervoor gekozen dit jaarlijks te doen. De gedachte daarbij is dat een ondersteuningsprofiel geen statisch maar een dynamisch document is en continue aan veranderingen onderhevig is.

 


Schoolondersteuningsteam (SOT)

Binnen elke school is een Schoolondersteuningsteam werkzaam (SOT). Deze maakt deel uit van het schoolteam. Het SOT bestaat uit de intern begeleider van  de school, de aan de school verbonden orthopedagoog, de JGZ-verpleegkundige en een schoolmaatschappelijk werk(st)er. Indien nodig kan het SOT worden uitgebreid met extern deskundigen met specifieke kennis vanuit het Steunpunt.

 

Steunpunt

Het Steunpunt bestaat uit een grote groep ondersteuners met specifieke kennis.

Vanuit het SOT kan een beroep gedaan worden op het Steunpunt. Dat geschiedt altijd in overleg met de ouders. Zo kan er een onderzoek worden aangevraagd, een observatie, een advies, collegiale consultatie of directe ondersteuning bij het verhelderen van een ondersteuningsvraag. Ook kan er een beroep worden gedaan op instellingen die onder de Jeugdzorg vallen. Vanuit de gemeenten zijn er vertegenwoordigers werkzaam binnen het Steunpunt die kunnen bemiddelen bij de inschakeling van verschillende instanties die zich  bezighouden met Jeugdzorg.

Wanneer ondanks de ondersteuning vanuit het Steunpunt het op de basisschool niet lukt om die ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft dan kan er vanuit het SOT een verzoek worden ingediend bij de Commissie voor Arrangementen voor geïndiceerde ondersteuning. Dat kan een verzoek voor extra (personele) inzet binnen de school zijn, maar ook voor plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs.

 

Commissie voor Arrangementen ( CvA)

De CvA bespreekt de aanvragen voor geïndiceerde ondersteuning en geeft een advies aan de Toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband 23-02 die de benodigde administratie rondom om plaatsing SBO of SO en de daarbij behorende bekostiging regelt.

De commissie vergadert wekelijks op donderdag.

 

Het 1-loket

Alle volledige aanvragen voor het Steunpunt of de Commissie voor Arrangementen worden digitaal aangeleverd bij het 1-loket van Plein Midden Twente via 1-loket@pleinmiddentwente.nl

Daar worden de aanvragen in behandeling genomen. De medewerkers van het 1-loket komen elke maandag bij elkaar om aanvragen te bespreken en deze vervolgens uit te zetten binnen Plein Midden Twente.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren