Formulieren downloads


Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

Formulieren downloads


PMT hanteert voor de diverse stappen in de zorgstructuur verschillende formulieren. Afhankelijk van de te nemen stap in de zorgstructuur zijn deze telkens aanvullend. Naast de in het schema reeds aangegeven formulieren zijn er ook nog andere. In het overzicht hieronder treft u deze aan.


Formulieren Schoolondersteuningsteam (SOT) of Commissie 10-14

 

Voor bespreking van een leerling binnen het SOT of Commissie 10-14 is het volgende formulieren nodig:

 

 

- Formulier aanmelding SOT (Versie 20180122-2)

 

Opmerking: Indien er aanvragen worden gedaan waarbij extern deskundigen worden ingeschakeld voor observatie/onderzoek dienen beide ouders te tekenen, tenzij het ouderlijk gezag bij één van de ouders berust. Let er dus op dat de benodigde handtekeningen aanwezig zijn. (blad met groene titel)

 

Andere relevante documenten zoals Recent LOVS, (onderzoeks-)verslagen, begeleidingsplannen, enz.

Deze formulieren dienen te worden gestuurd naar de deelnemers aan het SOT-overleg.

Inbreng leerling bij het Steunpunt

 

Voor aanvragen van ondersteuning vanuit het Steunpunt  dienen de volgende formulieren te worden ingezonden:

 

 

- Formulier aanvraag Steunpunt (Volledig invullen) (Versie 20180122-2)

 

- Toestemmingsformulier besturen Steunpuntaanvraag (Versie 1 januari 2015)

 

Andere relevante documenten zoals Recent LOVS, (onderzoeks-)verslagen, begeleidingsplannen, enz.

Opmerking 1: Het formulier "aanvraag Steunpunt" is vaak al voor een groot deel ingevuld tijdens het SOT overleg.Vul dus aan. Geef duidelijk aan welke inzet er vanuit het Steunpunt wordt gevraagd.

Opmerking 2: Indien er aanvragen worden gedaan waarbij extern deskundigen worden ingeschakeld voor observatie/onderzoek dienen beide ouders te tekenen, tenzij het ouderlijk gezag bij één van de ouders berust. Let er dus op dat de benodigde handtekeningen aanwezig zijn. (blad met rode titel)

 

Alle formulieren als Pdf bestanden aanleveren via:

1-loket@pleinmiddentwente.nl

Alleen volledige dossiers worden in behandeling genomen.


Formulieren Commissie voor Arrangementen (10-10-2016 Nieuw formulier!)

Gebruik altijd de laatste versie, Download van deze pagina

 

Voor het indienen van een aanvraag bij de Commissie voor Arrangementen is het volgende nodig:

 

Met ingang van begin november 2015 is het "oude CvA" formulier vervallen. Er is gekozen voor gebruik van het formulier van SWV 23-02 voor aanvragen van een TLV voor SBO of SO aangevuld met aanvragen voor arrangementen op PMT-niveau. Hiermee wordt voorkomen dat zaken dubbel moeten worden ingevuld.

Ook het aparte toestemmingsformulier voor besturen is hiermee komen te vervallen. Besturen tekenen op het aanvraagformulier evenals de ouders/verzorgers en de school.

Bij vragen over het formulier kan contact worden opgenomen met het 1-loket. Stel vragen het liefst per mail omdat het 1-loket niet alle dagen bemand is.

 

- Download hier het aanvraagformulier voor arrangement (=TLV) SBO / SO / PMT-arrangement (versie 2020-01)

 

Stuur bij de aanvraag altijd de benodigde documenten mee om vertraging van de afhandeling te voorkomen.

 

Andere relevante documenten zoals Recent LOVS, relevante (onderzoeks-verslagen, begeleidingsplannen, OPP's, enz.

 

Alle formulieren als Pdf bestanden aanleveren via:

1-loket@pleinmiddentwente.nl


Formulier Verlenging Ambulante Begeleidingen en/of Schoolbestuurlijk Arrangement

 

Wanneer er voor een leerling of een groep via een CvA formulier in een eerder stadium Ambulante Begeleiding of een Schoolbestuurlijk Arrangement is aangevraagd en toegekend dan kan voor verlenging van die inzet gebruik gemaakt worden van onderstaand formulier. Hierdoor wordt voorkomen dat alles opnieuw moet worden aangeleverd. Er kan worden verwezen naar de eerdere aanvraag. Wel wordt gevraagd waarom verlenging noodzakelijk wordt geacht en op welke wijze de inzet moet plaatsvinden. Het formulier wordt van de benodigde handtekeningen voorzien. Ook het schoolbestuur tekent het formulier dat daarna naar het 1-loket kan worden verstuurd.

 

 

- Formulier Verlenging AB en/of Schoolbestuurlijk Arrangement (Versie 20190827)

De Globe, Het Palet en De Horizon

 

Kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en/of rechtstreeks uit het buitenland komen, kunnen op basis van criteria voor toelaatbaarheid in aanmerking komen voor een plaatsing op IOK De Globe in Enschede, Het Palet in Almelo of De Horizon in Hengelo(zie websites scholen voor criteria). Het is de doelstelling van de scholen om kinderen zo snel mogelijk taalvaardig te maken in de Nederlands taal. De  kinderen gaan dan ook na één jaar terug naar het regulier onderwijs. Een eventuele verlenging kan alleen na overleg met de Commissie voor Arrangementen.

Indien de Commissie voor Arrangementen instemt met de aanvraag dan geeft zij een akkoordverklaring voor plaatsing af. Die akkoordverklaring wordt gestuurd naar de aanvragende school en /of het schoolbestuur. De school of het schoolbestuur stuurt de akkoordverklaring door naar de ouders.

Die akkoordverklaring kunnen ouders ook gebruiken bij aanvragen voor leerlingenvervoer bij de gemeente waarin men woont.

 

Vanaf 1 december 2015 is in Hengelo De Horizon van start gegaan. De Horizon is een school die wordt bezocht door kinderen vanuit de aanvullende opvang en kinderen van statushouders die zich nieuw in de gemeente Hengelo hebben gevestigd. In overleg kunnen ook kinderen vanuit de overige PMT-gemeenten worden geplaatst. Informatie kan worden opgevraagd bij:

 

074-8200347

s.vandenbos@dehorizon-hengelo.nl

Wezelstraat 71

7559 AR HENGELO

 

 

- Download hier het aanvraagformulier.

 

Informatie over genoemde scholen kunt u vinden door op het logo van de desbetreffende school te klikken.Het Jonge Kind

 

Binnen PMT hebben we één locatie voor kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar die voor plaatsing SBO in aanmerking komen. Daarnaast is er op dezelfde locatie de mogelijkheid voor een observatieplaatsing, betreffende deze doelgroep.

 

SBO-plaatsing:

Voor wat betreft plaatsing SBO kan dat alleen indien er een TLV voor SBO is afgegeven. De aanvraag hiervoor is volgens de bij iedereen bekende route, via het 1-loket en vervolgens de CvA.

 

Observatieplaatsing:

De besturen van Plein Midden Twente hebben aangegeven het werken met observatieplaatsingen voor jonge kinderen te zien als een meerwaarde in de ondersteuningsstructuur binnen PMT. Sinds 1 augustus 2015 bestaat de mogelijkheid voor observatieplaatsing, op SBO De Batavier voor kinderen uit de jongste groepen van het regulier onderwijs.

 

Voor een observatieplaatsing doet een (voor-) school via het schoolbestuur/instelling waartoe men behoort het verzoek aan het 1-loket. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een nieuw verkort formulier ‘observatieplaatsing SBO’ dat onder dit tekstblok te vinden is.

 

De aanvraag wordt gestuurd naar het 1-loket die de administratieve verwerking verzorgt van de aanvraag. Het 1-loket bespreekt de aanvraag met de SBO, en informeert de aanvrager (schoolbestuur of voorschoolse instelling) over de uitkomst van het overleg. De aanvrager informeert vervolgens de betrokken instelling(en) en ouders.

 

Ouders kunnen daarna contact opnemen met SBO De Batavier en nadere afspraken maken over het moment van plaatsing. Voor de plaatsing wordt een plaatsingsovereenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd.

 

Indien gedurende de observatieperiode blijkt dat een leerling voor een TLV-aanvraag in aanmerking komt, dan dient die aanvraag te worden gedaan door het schoolbestuur waar het kind staat ingeschreven of door de SBO-school indien het kind vanuit een voorschoolse instelling in de observatie-setting is geplaatst.

 

Plaatsing van bij het regulier onderwijs ingeschreven leerlingen worden verrekend tussen het schoolbestuur waarvan de leerling afkomstig is en het schoolbestuur van SBO De Batavier.

Plaatsing van een leerling die niet is ingeschreven bij een schoolbestuur, maar direct afkomstig is uit een voorschoolse setting valt ten laste van solidariteit. Wel kan een school/schoolbestuur in het kader van zorgplicht het verzoek tot een plaatsing hebben ingediend, binnen de wettelijke termijn die geldt voor de zorgplicht (6 weken, met een maximale verlenging van 4 weken). Indien binnen deze termijn een TLV wordt aangevraagd dan vallen ook deze leerlingen onder de solidariteit.

 

- Aanvraagformulier Observatieplaatsing Het Jonge Kind (20170228)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren