Formulieren downloads

Formulieren downloads


PMT hanteert voor de diverse stappen in de zorgstructuur verschillende formulieren. Afhankelijk van de te nemen stap in de zorgstructuur zijn deze telkens aanvullend. Naast de in het schema reeds aangegeven formulieren zijn er ook nog andere. In het overzicht hieronder treft u deze aan.


- Commissie 10-14

 

Voor meer informatie over de commissie 10-14 en de te volgen werkwijze zie de website van het SWV 2302.

Aanmelding bij de Cie 10-14 verloopt via Kindkans door het insturen van het door ouders ondertekende SOT-formulier en de checklist. Elke school beschikt over de toegangsgegevens. Voor vragen kan men de commissie benaderen via 1014hengelo@swv2302.nl 

 

 

- Formulier aanmelding SOT (Versie 20180122-2)

 

Opmerking: Indien er aanvragen worden gedaan waarbij extern deskundigen worden ingeschakeld voor observatie/onderzoek dienen beide ouders te tekenen, tenzij het ouderlijk gezag bij één van de ouders berust. Let er dus op dat de benodigde handtekeningen aanwezig zijn. (blad met groene titel)

 

Andere relevante documenten zoals Recent LOVS, (onderzoeks-)verslagen, begeleidingsplannen, enz.

Deze formulieren dienen te worden gestuurd naar de deelnemers aan het SOT-overleg.

Inbreng leerling bij het Schoolbestuurlijk Steunpunt

 

De PMT schoolbesturen hebben besloten om vanaf augustus 2021 aanvragen voor onderzoek en inzet Ambulante Begeleiding niet meer via het 1-loket maar direct intern af te handelen. Het verzoek kan dus direct bij het eigen schoolbestuur worden gedaan. Deze regelt dan de inzet. Omdat elk schoolbestuur zelf kan regelen hoe het afhandelen van verzoeken gaat verlopen nemen we in dit overzicht danook geen beschrijving daarvan op. Onderstaande formulieren kunnen als voorbeeld voor aanvragen dienen maar het is aan het schoolbestuur om aan te geven of dat nodig is.


Voorbeelformulieren:

 

- Formulier aanvraag Steunpunt (Volledig invullen) (Versie 20180122-2)

 

- Toestemmingsformulier besturen Steunpuntaanvraag (Versie 1 januari 2015)

 

Andere relevante documenten zoals Recent LOVS, (onderzoeks-)verslagen, begeleidingsplannen, enz. eventueel meesturen als informatie

Tip 1: Het formulier "aanvraag Steunpunt" is vaak al voor een groot deel ingevuld tijdens het SOT overleg.Vul dus aan. Geef duidelijk aan welke inzet er vanuit het Steunpunt wordt gevraagd.

Tip 2: Indien er aanvragen worden gedaan waarbij extern deskundigen worden ingeschakeld voor observatie/onderzoek dienen beide ouders te tekenen, tenzij het ouderlijk gezag bij één van de ouders berust. Let er dus op dat de benodigde handtekeningen aanwezig zijn. (blad met rode titel)

 

Formulieren Commissie voor Arrangementen

Gebruik altijd de laatste versie, download van deze pagina

 

Voor het indienen van een nieuwe TLV-aanvraag bij de Commissie voor Arrangementen van PMT is het Aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO nodig. Met nieuwe aanvragen wordt bedoeld een eerste TLV aanvraag. Denk bijvoorbeeld aan onderinstroom op het SBO en SO of een TLV-aanvraag voor een kind dat op reguliere basisschool is ingeschreven.

Download hier het aanvraagformulier voor arrangement (=TLV) SBO / SO / PMT-arrangement (versie 2021)


Voor het aanvragen van een TLV die beschouwd wordt als verlenging of herindicatie is het Formulier onderwijsondersteuningsarrangement t.b.v. herindicatie/verlenging S(B)O nodig. Onder verlengingen verstaan we TLV’s waarvan de geldigheidsduur verstrijkt en waarbij de volgende aanvraag  voor wat betreft TLV-soort en bekostigingscategorie dezelfde is als de vorige TLV. Van herindicaties is sprake wanneer het type TLV of de bekostigingscategorie wijzigt.-

- Download hier het formulier voor verlenging of herindicatie TLV (versie 2021)


Stuur bij de TLV-aanvraag altijd de benodigde documenten mee om vertraging van de afhandeling te voorkomen. Onder benodigde documenten wordt in ieder geval verstaan: SOT-formulier (indien van toepassing), relevante onderzoeksverslagen, OPP, begeleidingsplan, recent LOVS (indien van toepassing).

 

Alle formulieren als 1 Pdf bestand aanleveren via de bestuursmap in Office 365. Schoolbesturen die geen toegang hebben tot Office 365 kunnen het bestand beveiligd opsturen naar 1-loket@pleinmiddentwente.nl 


Formulier Verlenging Ambulante Begeleidingen en/of Schoolbestuurlijk Arrangement

 

Beide onderwerpen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en loopt vanaf augustus 2021 niet meer via PMT. Het schoolbestuur zal naar haar scholen aangeven wat nodig is om een verlenging van inzet AB of arrangement te regelen.


Onderstaand formulier dient slechts als voorbeeld.


- Formulier Verlenging AB en/of Schoolbestuurlijk Arrangement (Versie 20190827)

De Globe, Het Palet en De Horizon

 

Kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en/of rechtstreeks uit het buitenland komen, kunnen op basis van criteria voor toelaatbaarheid in aanmerking komen voor een plaatsing op IOK De Globe in Enschede, Het Palet in Almelo of De Horizon in Hengelo(zie websites scholen voor criteria). Het is de doelstelling van de scholen om kinderen zo snel mogelijk taalvaardig te maken in de Nederlands taal. De  kinderen gaan dan ook na één jaar terug naar het regulier onderwijs. Een eventuele verlenging kan alleen na overleg met de Commissie voor Arrangementen.

Indien de Commissie voor Arrangementen instemt met de aanvraag dan geeft zij een akkoordverklaring voor plaatsing af. Die akkoordverklaring wordt gestuurd naar de aanvragende school en /of het schoolbestuur. De school of het schoolbestuur stuurt de akkoordverklaring door naar de ouders.

Die akkoordverklaring kunnen ouders ook gebruiken bij aanvragen voor leerlingenvervoer bij de gemeente waarin men woont.

 

Vanaf 1 december 2015 is in Hengelo De Horizon van start gegaan. De Horizon is een school die wordt bezocht door kinderen vanuit de aanvullende opvang en kinderen van statushouders die zich nieuw in de gemeente Hengelo hebben gevestigd. In overleg kunnen ook kinderen vanuit de overige PMT-gemeenten worden geplaatst. Informatie kan worden opgevraagd bij:

 

074-8200347

s.vandenbos@dehorizon-hengelo.nl

Wezelstraat 71

7559 AR HENGELO

 

 

- Download hier het aanvraagformulier.

 

Informatie over genoemde scholen kunt u vinden door op het logo van de desbetreffende school te klikken.Het Jonge Kind

 

Binnen PMT hebben we één locatie voor kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar die voor plaatsing SBO in aanmerking komen. Daarnaast is er op dezelfde locatie de mogelijkheid voor een observatieplaatsing, betreffende deze doelgroep.

 

SBO-plaatsing:

Voor wat betreft plaatsing SBO kan dat alleen indien er een TLV voor SBO is afgegeven. De aanvraag hiervoor is volgens de bij iedereen bekende route, via het 1-loket en vervolgens de CvA.

 

Observatieplaatsing:

De besturen van Plein Midden Twente hebben aangegeven het werken met observatieplaatsingen voor jonge kinderen te zien als een meerwaarde in de ondersteuningsstructuur binnen PMT. Sinds 1 augustus 2015 bestaat de mogelijkheid voor observatieplaatsing, op SBO De Batavier voor kinderen uit de jongste groepen van het regulier onderwijs.

 

Voor een observatieplaatsing doet een (voor-) school via het schoolbestuur/instelling waartoe men behoort het verzoek aan het 1-loket. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een nieuw verkort formulier ‘observatieplaatsing SBO’ dat onder dit tekstblok te vinden is.

 

De aanvraag wordt gestuurd naar het 1-loket die de administratieve verwerking verzorgt van de aanvraag. Het 1-loket bespreekt de aanvraag met de SBO, en informeert de aanvrager (schoolbestuur of voorschoolse instelling) over de uitkomst van het overleg. De aanvrager informeert vervolgens de betrokken instelling(en) en ouders.

 

Ouders kunnen daarna contact opnemen met SBO De Batavier en nadere afspraken maken over het moment van plaatsing. Voor de plaatsing wordt een plaatsingsovereenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd.

 

Indien gedurende de observatieperiode blijkt dat een leerling voor een TLV-aanvraag in aanmerking komt, dan dient die aanvraag te worden gedaan door het schoolbestuur waar het kind staat ingeschreven of door de SBO-school indien het kind vanuit een voorschoolse instelling in de observatie-setting is geplaatst.

 

Plaatsing van bij het regulier onderwijs ingeschreven leerlingen worden verrekend tussen het schoolbestuur waarvan de leerling afkomstig is en het schoolbestuur van SBO De Batavier.

Plaatsing van een leerling die niet is ingeschreven bij een schoolbestuur, maar direct afkomstig is uit een voorschoolse setting valt ten laste van solidariteit. Wel kan een school/schoolbestuur in het kader van zorgplicht het verzoek tot een plaatsing hebben ingediend, binnen de wettelijke termijn die geldt voor de zorgplicht (6 weken, met een maximale verlenging van 4 weken). Indien binnen deze termijn een TLV wordt aangevraagd dan vallen ook deze leerlingen onder de solidariteit.

 

- Aanvraagformulier Observatieplaatsing Het Jonge Kind (20170228)