Formulieren

Formulieren


In onderstaand overzicht staat aangegeven welke formulieren nodig zijn voor het bespreken van ondersteuningsvragen in verschillende stadia. Zorg ervoor dat bij verzending naar het 1-loket alle benodigde documenten ingevuld zijn en alle benodigde handtekeningen zijn geplaatst.

 

Per 1 augustus2015 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd.

In de formulierenset "Aanvraag CvA" treft u achterin het handtekeningenblad aan. Bovendien dient er bij een TLV aanvraag voor SBO of SO een aparte bijlage te worden ingevuld van het SWV 23-02 waarin samengevat de aanvraag met voorkeuren wordt weergegeven en ouders en betrokkenen nogmaals de handtekeningen plaatsen. Dit is een Pdf bestand dat digitaal kan worden ingevuld en daarna kan worden geprint zodat de handtekeningen geplaatst kunnen worden. Dit formulier wordt vanaf begin november ook gebruikt voor het aanvragen van arrangementen op PMT-niveau. Het oude CvA-formulier komt hiermee te vervallen. Trajecten die nog lopen via het "oude formulier" zullen nog worden afgehandeld.

Zowel voor aanvragen bij het Steunpunt als voor de CvA moet het schoolbestuur een akkoordverklaring bij de aanvraag invullen.

Ook is er een formulier voor verlenging van Ambulante Begeleiding toegevoegd. Dit formulier kan worden gebruikt wanneer er al sprake is geweest van de inzet van een Ambulant Begeleider op basis van een reeds toegekende CvA-aanvraag. In het schema hieronder wordt aangegeven wat er nodig is bij de diverse aanvragen.


HANDTEKENINGEN


Aanvragen die voor donderdagmiddag 12.00 uur bij het 1-loket binnen zijn worden, mits volledig, de eerstvolgende dinsdag besproken in het overleg van het 1-loket. Steunpuntaanvragen worden vervolgens in diezelfde week doorgegeven aan de verschillende Steunpuntmedewerkers.


Aanvragen voor de CvA worden eveneens diezelfde week doorgestuurd en staan een week later op donderdag geagendeerd. (Afhankelijk van het aantal aanvragen).

De IB’er van de aanvragende school en het schoolbestuur ontvangen doorgaans op dezelfde dag als waarop de bespreking in de CvA plaatsvindt een mail waarin het advies van de CvA wordt gedeeld en de procedure t.a.v. de afhandeling van de TLV wordt beschreven. De IB’er informeert de ouders over het advies en de verdere procedure. Een ondertekend afschrift van de aanvraag, voorzien van het dossier van het kind, wordt door of namens het bevoegd gezag aan het SWV 23-02 gemaild. Het SWV geeft binnen een week na ontvangst van de aanvraag een TLV af. Zowel het aanvragende schoolbestuur als de ouders ontvangen een TLV. Op basis van deze TLV kan het S(B)O het kind inschrijven.


De benodigde formulieren kunt u vinden op de pagina "Formulieren downloads"