Zorgstructuur

Zorgstructuur


Alle scholen voor primair onderwijs binnen Plein Midden Twente werken volgens de zorgstructuur van de 1-zorgroute. In een aantal stappen worden alle interacties beschreven die de school moet doorlopen in het traject van ondersteuning aan kinderen. Ouders zijn daarin een heel belangrijke partner; zij kennen hun kind immers goed en de inbreng van ouders is dan ook van groot belang. (Download 1-zorgroute versie juli 2014)

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft de school de basisondersteuning beschreven, aangevuld met de sterke kanten van de school en de eventuele ontwikkelingspunten. Ondanks het feit dat de wet om een vierjaarlijkse aanpassing van het ondersteuningsprofiel vraagt, hebben de besturen binnen PMT ervoor gekozen dit jaarlijks te doen. De gedachte daarbij is dat een ondersteuningsprofiel geen statisch maar een dynamisch document is en continue aan veranderingen onderhevig is.

 


Schoolondersteuningsteam (SOT)

Dit is het team bestaande uit in ieder geval de intern begeleider (IB-er) en de aan de school verbonden orthopedagoog, en kan worden aangevuld met een maatschappelijk werkende en de JGZ-medewerker of School Zorg Ondersteuner (SZO). Dit team maakt deel uit van het schoolteam en de medewerkers worden als zodanig ook Ambulant Begeleider  is gekoppeld. In het overleg van het SOT worden die kinderen besproken met een meer complexe ondersteuningsvraag. Indien nodig kan het SOT een beroep doen op de disciplines vanuit het Steunpunt. De IB-er blijft daar verantwoordelijk voor.

 

Steunpunt

Ondanks het feit dat de basisondersteuning op een school groot kan zijn, kan het voorkomen dat er een beroep moet worden gedaan op specialismen die niet binnen de school aanwezig zijn. In dat geval kan er een verzoek worden gedaan bij het schoolbestuurlijk steunpunt voor inschakeling van bepaalde disciplines.


Aanmelden bij het Schoolbestuurlijk Steunpunt: Het schoolbestuur regelt met de eigen scholen de wijze waarop aanmelding kan plaatsvinden.

 

De Commissie voor Arrangementen

Taak en opdracht

De CvA van Plein Midden Twente geeft advies betreffende verzoeken tot het afgeven van Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO of SO onderwijs en daaraan gekoppelde bekostiging (categorie). Dat advies wordt overgenomen door het Samenwerkingsverband (SWV) 23-02 PO dat formeel de TLV afgeeft.

 

Samenstelling CvA

 De samenstelling van de CvA is divers en zodanig dat verschillende disciplines met brede expertise vertegenwoordigd zijn. De CvA voldoet daarmee aan de wettelijke voorschriften. De CvA bestaat in uit:


 • Een GZ-psycholoog
 • Drie orthopedagogen
 • Administratief ondersteuner
 • Voorzitter (coördinator PMT)

Op afroep kan er externe deskundigheid aan de CvA worden toegevoegd wanneer een dossier daar om vraagt. Dat kan bijvoorbeeld een orthopedagoog van een SO-school zijn, een jeugdarts maar ook een regisseur van een gemeente. Ook worden –wanneer de CvA dat wenselijk acht- leden van het Schoolondersteuningsteam en/of ouders uitgenodigd.


Onafhankelijkheid

De CvA werkt onafhankelijk, vormt haar eigen mening en adviseert op basis van gegevens en niet van aannames. Adviezen of opmerkingen over dossiers koppelt de CvA terug aan schoolbesturen en Intern Begeleiders en ze stelt vragen ter verheldering wanneer zaken niet duidelijk of onvolledig zijn.

 

Status

De status van de CvA is formeel een onderwijsaangelegenheid die valt binnen de omschrijving zoals die is opgenomen in het Deelregioplan PMT en binnen de kaders van het SWV 23-02 PO.

 

Werkwijze

De CvA geeft advies op basis van voorliggende dossiers. In iedere casus zijn er verschillende argumenten voor en tegen plaatsing op het speciaal (basis) onderwijs. Door deze in kaart te brengen wordt de besluitvorming inzichtelijk. De CvA gebruikt hiervoor een document waarin procescriteria beschreven zijn. Dit document is op te vragen bij de CvA. Per casus kan de hoeveelheid, de inhoud en de weging van de argumenten sterk verschillen. De CvA kiest per casus zelf welke kenmerken zij relevant acht. Soms heeft zij aan een paar argumenten genoeg om te besluiten, soms heeft zij meer informatie nodig. Het is nadrukkelijk niet zo dat alle kenmerken bekend moeten zijn om tot een advies te kunnen komen.

     

De CvA baseert haar advies op grond van 4 kenmerken:

 • Kenmerken van de leerling
 • Kenmerken van het onderwijs (leerkracht, groep, school)
 • Kenmerken van de ouder(s)/opvoeder(s)
 • Kenmerken van het derde milieu

 

Bij de weging staat een aantal vragen centraal:

 • Wat is de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling?
 • Wat is de ondersteuningsbehoefte van de school?
 • Is er (voldoende) gebruik gemaakt van lichte ondersteuningsvormen?
 • Welke knelpunten worden ervaren en wat is aanvullend nodig?
 • Wat is de ondersteuningsbehoefte in de buitenschoolse situatie (gezin, vrije tijd, zorg)
 • Wat is al ingezet
 • Hoe is de afstemming met het onderwijs?
 • Welke knelpunten worden ervaren en wat is aanvullend nodig?


CvA Jaarverslag 2018-2019

 

Het 1-loket

Alle volledige aanvragen voor het Steunpunt of de Commissie voor Arrangementen worden digitaal aangeleverd bij het 1-loket van Plein Midden Twente via

1-loket@pleinmiddentwente.nl

Daar worden de aanvragen in behandeling genomen. De medewerkers van het 1-loket komen elke dinsdag bij elkaar om aanvragen te bespreken en deze vervolgens uit te zetten binnen Plein Midden Twente.


Commissie 10-14

Voor meer informatie over de commissie 10-14 zie de website van het SWV 2302.

Aanmelding bij de Cie 10-14 verloopt via Kindkans door het insturen van het door ouders ondertekende SOT-formulier en de checklist. Elke school beschikt over de toegangsgegevens. Voor vragen kan men de commissie benaderen via 1014hengelo@swv2302.nl