Ouders

Ouders

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Binnen Plein Midden Twente werken de deelnemende besturen en de bijbehorende basisscholen, de scholen voor speciaal (basis-) onderwijs en de gemeenten samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Alle scholen krijgen zorgplicht.

 


Zorgplicht

De zorgplicht houdt in dat scholen verplicht zijn een passende onderwijsplek voor een leerling te vinden. Als een school geen passende onderwijsplek kan bieden, moet zij ervoor zorgen dat de leerling op een andere school kan worden geplaatst. Samen zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor passend onderwijs voor álle kinderen in het samenwerkingsverband. Er zouden dan ook geen leerlingen thuis mogen zitten.

Meer informatie treft u hier aan.

 

 

Letterlijk staat in de wet:

‘Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs’ (artikel 40 lid 4 Wpo).

 

Voor ouders zijn er een folders samengesteld door het SWV 23-02, waarvan Plein Midden Twente deel uitmaakt.

Ook PMT heeft een folder uitgebracht waarin de werksituatie van PMT staat beschreven.


Klik hier voor de ouderfolder van het Samenwerkingsverband 23-02


Klik hier voor de ouderfolder van Plein Midden Twente


Passend Onderwijs en privacyNIEUWSBRIEVEN

- Nieuwsbrief PMT februari 2018

- Nieuwsbrief PMT juli 2019