Home


Follow us:


Email: info@pleinmiddentwente.nl


  Passend Onderwijs Plein Midden Twente

Plein Midden Twente 


Plein Midden Twente(PMT) bestaat uit de schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs binnen de gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen, alsmede de binnen de genoemde gemeenten werkzame zorginstellingen. Plein Midden Twente, onderwijs en gemeenten, sluit hiermee aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg.

Doel van Plein Midden Twente is een startpunt, ontmoetingsplek en werkplek te zijn van alle instanties die zich bezighouden met de ondersteuningsbehoeften van kinderen, ouders en leerkrachten.

Daarmee wil Plein Midden Twente onderwijs en de verbinding met zorg realiseren in haar werkgebied en daarmee voldoen aan de volgende doelstellingen:

- geen kind tussen wal en schip

- voor elk kind een passende onderwijsplek

- een dekkend netwerk van samenwerkende schoolbesturen

- betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen (bestuur, management, personeel en ouders)

Om bovenstaande te bereiken wordt er afgestemd met de voorschoolse voorzieningen en het voortgezet onderwijs.

 

Plein Midden Twente werkt als deelregio binnen de kaders die zijn afgesproken op het niveau van het Samenwerkingsverband 23-02Nieuws:


WEBSITE DYSLEXIE


Verstrekken gegevens aan GGD


JAARVERSLAG CvA 2018-2019


Zie agenda voor planning 2020-2021

***Bijeenkomsten***


1.Kinderen met Syndroom van Down


2.Problemen in de zelfregulatie

updatedatum 20200702


www.pleinmiddentwente.nl - info@pleinmiddentwente.nl - Telefoon: zie organisatie


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren